اذان

موذنا صدای اذانت به گوش می آید              که خواب رفته دمی هم به هوش می آید

دلم گره زده ام بر طنین جانسوزت                  تن فسرده ام ای جان به جوش می آید

/ 1 نظر / 11 بازدید