خواب حسرت

دست گرمم میان دستت بود                                             چشمهایم هماره مستت بود

در فراز و نشیب پیمودن                                                         تکیه ام قامت الستت بود

آن که تیغ زمانه را می کند                                                تا که نخراشدم دو دستت بود

کاش پاره نمی شد این افکار                                      هر چه گفتم ز خواب حسرت بود...

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
حسرت...

دیر رسیدیم دیر شد کم یا زیاد ولی دیر....