آرزوی حضور

برای ستمدیدگان غریب                                                       که جز تو ندارند دیگر حبیب

برای قلوبی که در هم شکست                                     و طاهر دلی کو ز غیرت گسست

به چشم انتظاری آن مادران                                               که حتی ندارند از خود نشان

به حیرانی کوچه پس کوچه ها                                    که حبس است در آن سیه واژه ها

به جانی که افسرد و در نطفه مرد                                         و باران اشکی که یک آه برد

 به سجاده بنشسته و آرزو می کنم                           دمادم حضور تو را جستجو می کنم

/ 1 نظر / 16 بازدید
دمادم...

دمادم حضور تو را جستجو می‌کنم دمادم حضور تو را جستجو می‌کنم...............