تماشا

دیشب تمام هستی ام در او خلاصه بود                      امروز هستی مرا آن دیگری ربود

دیشب خدای عرش به تماشای من  ولی                    امروز خالقم به تماشای من نبود

/ 2 نظر / 12 بازدید