سرانجام

تا به کی دنیا پرستی          مال و زیور می پرستی

                     تا به کی دور از عزیزان                        ناله و بغض است و افغان

تا به کی رسم منیت           یک کمی هم آدمیت 

                     تا به کی در این سرابی                      رخت بر کن زین خرابی

تا به کی مست و اسیری     و از این زقوم سیری

                     تا به کی ظلمت نشانت                     راه جو، راه نهایت ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
دوستی ناب...

مثل همیشه محشر بود....