تعظیم

می سپارم کلبه ی احزان دل را بر حرم                     تا چه فرمانی نماید صاحب خان کرم

می پذیرد یا رها می سازدم در انتها                  هر چه از او می رسد بر تخم چشمان ترم

/ 1 نظر / 11 بازدید