زندگی

زندگانی رخت برکردن تن اغیار نیست

دل به دلداران سپردن بی حد و مقدار نیست

شمع بودن شعله گشتن سوختن

در لقای مه رخ خمار نیست

زندگی راز نهانی ست که افشا نشود

زندگی واژه سختی ست که معنا نشود

ضرب آهنگ قشنگی ست میان باران

که به جز  گوشه ی دل گوش کسی جا نشود

/ 2 نظر / 12 بازدید
فاطمه

زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز

فاطمه

قشنگ بود اما يه خرده غمناك