# سروده_های_من

آرزوی حضور

برای ستمدیدگان غریب                                                       که جز تو ندارند دیگر حبیب برای قلوبی که در هم شکست                                     و طاهر دلی کو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

شرمسار

نزد شاه دین- حسینت- برده ای                                   نزد عباس- نور عینت- برده ای بردیم تا در نجف زاری کنم                                             با علی و آلش همراهی کنم بردیم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید

خواب حسرت

دست گرمم میان دستت بود                                             چشمهایم هماره مستت بود در فراز و نشیب پیمودن                                                         تکیه ام قامت الستت بود آن که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید

غروب یاس

  خدایش گفته در قرآن که مردان!                                  فرستم بعد هر مرسل سر از آن پس از خاتم جهانی غرق غم شد                                       تمام دین آدم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید