زندگی تازیانه می سازد...

دیو دیوانه ی پری رویی                                                  مثنوی های تازه می سازد

موج غربت دوباره می غرد                                              ساحلم وحشیانه می سازد

خاطرات سیاه بختی من                                                    اشکهایم روانه می سازد

کاش در خاطرم همی می ماند                                            زندگی تازیانه می سازد

/ 2 نظر / 12 بازدید