دوبیتی...

بغض بسته ست گلوگاه غزلهای مرا                            واژه خود گریه کند روضه غمهای مرا

این دوبیتی ز من سوخته دل، داغ تر است            نظم، خود شرح دهد قصه ی شبهای مرا

/ 1 نظر / 15 بازدید